Home Activities Gallery Contact Us  
 
 

Address: ลี การ์เดนส์ พลาซ่า
สำนักงานฝ่ายพลาซ่า ชั้น 5 ลอย
29 ถ.ประชาธิปัตย์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110


 

ติดต่อประสานงาน
:: รับติดต่อเช่าพื้นที่ล็อค
:: รับติดต่อเช่าพื้นที่ขาย พื้นที่โปรโมชั่น จัดกิจกรรม ฯลฯ
:: สอบถามข้อมูลร้านค้า พื้นที่ภายในห้างฯ
:: สอบถามกิจกรรมต่าง ๆ

โทรศัพท์ :
สำนักฝ่ายขายพลาซ่า : 0-7426-1111ต่อฝ่ายพลาซ่า

โทรสาร :
ฝ่ายพลาซ่า : 0-7435-1677

เว็บไซต์ : www.leeplaza.com

อีเมล์ : plaza@leeplaza.com, leegardensplaza@gmail.com

   
 
 
  Copyright@2008, Lee Gardens Plaza Hatyai. All rights reserved.
 

Lee Gardens Plaza: Tel. 0-7426-1111 Fax. 0-7435-1677
E-mail: plaza@leeplza.com